Algemene Voorwaarden BrainBugs

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. BrainBugs BV (io), met maatschappelijke zetel te GENT, en met ondernemingsnummer (io).
 2. Partner: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst afsluit met BrainBugs. 
 3. Diensten: de digitale producten en/of diensten die BrainBugs aan de Partner levert. Deze Diensten kunnen de vorm aannemen van:
  1. BaaS: ‘BrainBugs-as-a-Service’, zijnde het geheel aan diensten die BrainBugs aanbiedt aan haar Partners voor het duurzaam opzetten, uitbreiden en verbeteren van hun digitale producten en diensten. Deze ondersteuning bestaat uit: 
   1. hosting, maintenance, data-rapportering en bugfixing van de ontwikkelde omgevingen, tools en games; 
   2. opleiding, technische en inhoudelijke ondersteuning van partner en stakeholders; 
   3. data-rapportering in overleg met de Partner; 
   4. Update & Upgrade cyclus: nieuwe content, verbeterde functionaliteiten (update) en toevoegen van nieuwe functionaliteiten (upgrade); al dan niet in co-design met doelgroep(en) en/of stakeholders van de Partner.
  2. Project: de interactieve computergames of tools die BrainBugs in opdracht van de Partner ontwikkelt, bestaande uit Standaard Software en Maatwerk Software en alle bijhorende grafisch werken, tekeningen, ontwerpen en speldynamieken zoals nader bepaald in de Specificaties.
  3. Individuele Diensten, wanneer BrainBugs afzonderlijke en specifieke digitale producten of diensten levert die geen deel uitmaken van een Project.
 4. Offerte: ieder aanbod van BrainBugs aan de Partner voor de levering van Diensten (hetzij in de vorm van een Project op basis van de Specificaties die daarin worden vermeld, hetzij in de vorm van BaaS (of een combinatie van Project en BaaS), hetzij in de vorm van Individuele Diensten).
 5. Specificaties: de gedetailleerde beschrijving van het Project zoals bepaald in de Offerte op basis van de vereisten die de Partner heeft voorgelegd, en die de functionaliteiten en kenmerken van het Project beschrijven, in combinatie met eventuele acceptatiecriteria die eveneens in de Offerte worden bepaald.
 6. Bestelbevestiging: de uitdrukkelijke aanvaarding van de Offerte door de Partner, hetzij fysiek, hetzij digitaal (bijvoorbeeld per e-mail).
 7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Partner en BrainBugs die ontstaat na ofwel (1) de impliciete of expliciete aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, ofwel (2) de Bestelbevestiging, waarbij de Overeenkomst bestaat uit de aanvaarde Offerte, onderhavige Algemene Voorwaarden en eventuele Specifieke Voorwaarden.
 8. Specifieke Voorwaarden: de bepalingen die tussen BrainBugs en de Partner uitdrukkelijk afgesproken worden in aanvulling op en/of in afwijking van (1) de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden en (2) de bepalingen opgenomen in de aanvaarde Offerte.
 9. Standaard Software: de door BrainBugs ontwikkelde (of door een derde partij aan BrainBugs gelicencieerde) software, met inbegrip van de broncode, evenals de grafische basisconcepten en speldynamieken die BrainBugs standaard aanwendt voor de ontwikkeling van haar Diensten aan haar klanten, en waarop de Partner een niet-exclusief gebruiksrecht krijgt zoals nader bepaald in de Overeenkomst.
 10. Maatwerk Software: de door BrainBugs krachtens de Overeenkomst en de daarin vermelde Specificaties te ontwikkelen software en grafische elementen die bovenop of in aanvulling van de Standaard Software moeten ontwikkeld worden, voor zover de Standaard Software niet aan deze Specificaties voldoet, waardoor de Diensten zoals deze aan de Partner geleverd worden zich specifiek onderscheiden van de Diensten die door BrainBugs aan andere klanten geleverd worden. 
 1. Wet van augustus 2002: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002), zoals laatst gewijzigd bij wet van 14 augustus 2021 (B.S. 30.08.2021).  

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere ontwikkeling door BrainBugs van een Project in opdracht van de Partner, en op elke levering van Diensten door BrainBugs aan de Partner.

2. BrainBugs stelt deze Algemene Voorwaarden ter beschikking op haar website https://www.brainbugs.be/algemenevoorwaarden, bij iedere Offerte en bij alle facturen (op de achterzijde ervan of als bijlage bij deze documenten). 

3. De Partner erkent en aanvaardt deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Partner, behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen BrainBugs en de Partner.

 

 

Artikel 3 – Aanbod en prijzen

1. Indien de Offerte vanwege BrainBugs een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.

2. De Offerte vanwege BrainBugs bevat zodanige informatie, dat het voor de Partner duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding ervan zijn verbonden.

3. Tenzij indien daarvan uitdrukkelijk zou worden afgeweken, zijn de door BrainBugs medegedeelde en/of gepubliceerde prijzen voor de Project steeds in euro (€) en exclusief BTW . 

5. BrainBugs heeft het recht de prijs van het Project te verhogen wegens objectieve redenen zoals bijvoorbeeld een wijziging in heffingen, prijsindexeringen, koerswijzigingen, etc. 

 

 

Artikel 4 – Uitvoering, levering en leveringstermijnen

 1. BrainBugs zal het Project opleveren in overeenstemming met de Specificaties. Indien de te leveren Diensten geen Project uitmaken zal BrainBugs deze Diensten leveren overeenkomstig hetgeen hieromtrent met de Partner afgesproken wordt.
 2. Functionaliteiten vermeld in de Specificaties die niet door de Standaard Software worden geboden of ondersteund zullen door de Maatwerk Software worden aangevuld. Maatwerk Software wordt door BrainBugs volgens de afgesproken Specificaties ontwikkeld nadat zij hiervoor de schriftelijke instemming van de Partner ontvangen werd.
 3. De levering van het Project bestaat uit de levering van de Standaard Software, de ontwikkeling van Maatwerk Software en de implementatie hiervan op de servers van BrainBugs, van de Partner of van een derde partij (bvb. cloudprovider)).
 4. BrainBugs handelt uitsluitend in opdracht van de Partner. De Partner staat in voor het verstrekken van alle noodzakelijke informatie, content, concepten, teksten en afbeeldingen die noodzakelijk zijn voor de (ontwikkeling van) de Project. 
 5. BrainBugs neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van opdrachten zoals mag worden verwacht van een professionele dienstverlener geplaatst in dezelfde omstandigheden, en dit in overeenstemming met de overeengekomen specificaties zoals bepaald in de Offerte en/of de Bestelbevestiging.
 6. Tenzij anders overeengekomen, zijn de in de Overeenkomst vastgestelde termijnen en/of levertijden louter indicatief (inschattingen). Vertragingen geven de Partner niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of enige schadevergoeding te vorderen.
 1. De levering aan de Partner vindt plaats op het ogenblik dat de Project met succes op de servers van de Partner, van BrainBugs of van een door de Partner aanvaarde derde is geïnstalleerd en de Partner heeft kunnen nagaan en vaststellen dat het Project aan de Specificaties voldoet, of dat de Dienst overeenkomt met de vereisten die partijen afgesproken hebben. 
 2. Bij de levering van het Project of de Diensten (andere dan BaaS) gaat het risico over op de Partner. Bij BaaS is er geen formele oplevering en blijft BrainBugs verantwoordelijk voor de correcte werking van de door haar ontwikkelde software zolang de Partner BaaS diensten afneemt en betaalt.
 3. Indien de Project om een of andere reden niet in overeenstemming zouden zijn met de Specificaties, of zichtbare gebreken zouden vertonen, dient de Partner de levering op straffe van verval uiterlijk binnen de tien werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd, voorzien van het nodige bewijsmateriaal, te protesteren, bij gebreke waarvan de Partner wordt geacht de levering onvoorwaardelijk en definitief te hebben aanvaard.   
 

Artikel 6 – Factuur en betaling

 1. De tussen partijen overeengekomen prijs is als volgt betaalbaar:
  1. Voor een Project wordt 50% van de totale prijs gefactureerd op de datum van de Bestelbevestiging (aanvaarding van de Offerte); en het saldo van 50% op het moment van levering van het Project.
  2. Voor BaaS wordt de prijs maandelijks op voorhand gefactureerd op de eerste dag van iedere relevante maand; en
  3. Voor overige Diensten wordt de prijs integraal gefactureerd op datum van levering van de relevante Dienst.
 1. Tenzij de factuur anders vermeldt, is zij binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum verschuldigd en betaalbaar op het rekeningnummer van BrainBugs met IBAN nr. (io).
 1. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. 
 2. Een factuur die niet wordt betwist binnen 30 dagen na verzending ervan, wordt geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard door de Partner. 
 3. Indien de Partner nalaat om de vervallen facturen van BrainBugs te betalen binnen 10 kalenderdagen na ingebrekestelling daartoe, heeft BrainBugs het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke controle te ontbinden zonder recht op enige schadevergoeding in hoofde van de Partner. In dat geval heeft BrainBugs recht op een schadevergoeding wegens winstderving voor het nog niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst, met als minimum de helft van de vergoeding voor de resterende Diensten.  
 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in onderhavige Algemene Voorwaarden of in Specifieke Voorwaarden tussen BrainBugs en de Partner zullen de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 van toepassing zijn.

Artikel 7 – Garanties 

  1. BrainBugs garandeert dat het Project en/of de Diensten geleverd worden in overeenstemming met de Specificaties en op professionele wijze ontwikkeld worden in overeenstemming met algemeen aanvaarde industriële normen en toepasselijke wet- en regelgeving.
  2. BrainBugs bepaalt zelfstandig het versiebeleid van de software die deel uitmaakt van haar Diensten. Indien en voor zover de Partner de BaaS -diensten van BrainBugs afneemt, zorgt laatstgenoemde ervoor dat te allen tijde, indien en voor zover mogelijk, de meest recente versie voor de Partner beschikbaar is.
  3. BrainBugs garandeert niet dat het Project of Dienst volledig vrij is van kleine ‘bugs’ of fouten, maar slechts dat die bugs en fouten geen afbreuk doen aan het normaal gebruik ervan in lijn met de Specificaties. De Partner aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de softwareapplicatie, het gebruik ervan en de daarmee verkregen resultaten. BrainBugs garandeert niet dat het Project of de Dienst voldoet aan de prestatie-eisen en -verwachtingen van de Partner, behoudens indien dit uitdrukkelijk zo omschreven werd in de Specificaties.
 • BrainBugs geeft geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik, de beschikbaarheid en de goede werking van het cloud-platform van derden waarop het Project of de Diensten geïmplementeerd worden, noch met betrekking tot de gegevens van de Partner of de interoperabiliteit met andere functionaliteiten op het cloud-platform van derden, behoudens zoals bepaald in de Specificaties.
 1. Iedere garantie vervalt in het geval de Partner of een derde de door BrainBugs ontwikkelde Diensten verandert, herstelt, vervangt, etc. 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

 1. BrainBugs kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade (conform artikel 1149 e.v. Oud Burgerlijk Wetboek) geleden door de Partner of derden die op directe of indirecte wijze het gevolg zou zijn van een Dienst, het Project of de uitvoering van de Overeenkomst, behoudens in geval van zware fout, fraude of bedrog vanwege BrainBugs. 
 2. Ieder eis vanwege de Partner tot schadevergoeding conform dit artikel 8.1. moet binnen een termijn van 30 dagen na ontdekking van de oorzaak ervan (i.e. een zware fout, fraude of bedrog van BrainBugs) aan BrainBugs worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de Partner zijn recht op schadevergoeding verliest. 
 3. In ieder geval is de totale en gecumuleerde aansprakelijkheid van BrainBugs voor bewezen schade beperkt tot de helft (50%) van het totaalbedrag van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. BrainBugs is niet aansprakelijk voor schade (conform artikel 1149 e.v. Oud Burgerlijk Wetboek) die geheel of gedeeltelijk te wijten is aan een tekortkoming van de Partner zelf of van een derde of die door hen vermeden of beperkt konden worden. Evenmin kan BrainBugs aansprakelijk gesteld worden voor enige schade  geleden door de Partner of derden die op directe of indirecte wijze het gevolg zijn van door de Partner verstrekte informatie, content, concepten, teksten en afbeeldingen. De Partner zal BrainBugs integraal vrijwaren voor enige vordering van een derde in dit verband. 
 5. In het geval de Partner niet aan zijn verplichtingen voldoet of zelf verantwoordelijk is voor enige vertraging of belemmering van de uitvoering van de Overeenkomst door BrainBugs, m.u.v. betalingen waarvoor artikel 6.6 van toepassing is, heeft laatstgenoemde het recht om onmiddellijk haar eigen prestaties op te schorten en, indien de Partner na verloop van 30 dagen in gebreke blijft, de Overeenkomst te ontbinden zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Partner. 
 6. De Partner begrijpt dat het Project gehost en geëxploiteerd wordt op een cloudplatform die door een derde partij geleverd wordt en dat BrainBugs als zodanig niet aansprakelijk kan worden gesteld indien een defect of storing te wijten is aan (i) netwerk- of communicatieproblemen, (ii) een storing of een defect in software of hardware die niet van BrainBugs afkomstig is, (iii) het feit dat wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht op het clouldplatform van de derde partij die niet van BrainBugs afkomstig zijn, of (iv) indien de Partner een defect niet onmiddellijk aan BrainBugs meldt samen met documentatie en informatie over de omstandigheden van het defect.

Artikel 9 – (Intellectuele) Eigendomsrechten


 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Project of de Diensten, alsmede alle afgeleiden, wijzigingen, verbeteringen, updates of versies die door BrainBugs worden verstrekt, alsmede alle intellectuele eigendomsrechten op al het bijbehorende materiaal dat door BrainBugs of diens leveranciers wordt aangeleverd, zoals afbeeldingen, logo’s, tekeningen, teksten, documentatie, knowhow, en alle aanpassingen daaraan, berusten uitsluitend bij BrainBugs en/of zijn respectievelijke leveranciers. Er worden geen rechten verleend aan de Partner of zijn gebruikers, met uitzondering van hetgeen hierna bepaald wordt.
 2. Na volledige betaling van alle facturen verleent BrainBugs de Partner en zijn gebruikers een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Standaard Software te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst en (in voorkomend geval) met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van het cloudplatform van de derde partij waarop het Project geïmplementeerd werd. 
 3. Na volledige betaling van alle facturen verleent BrainBugs de Partner en zijn gebruikers een exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht op de Maatwerk Software te gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst en (in voorkomend geval) met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van het cloudplatform van de derde partij waarop het Project geïmplementeerd werd. De exclusiviteit is echter beperkt, in die zin dat BrainBugs zich niettemin het recht voorbehoud om (delen van) de Maatwerk Software te gebruiken in co-design trajecten met derde partijen en/of voor eigen portfolio, eigen marketing en communicatie doeleinden.
 4. De toegekende gebruiksrechten gelden uitsluitend voor eigen, intern gebruik door de Partner, voor het aantal overeengekomen externe gebruikers en gedurende de desgevallend overeengekomen duurtijd. Het is de Partner niet toegestaan om de broncode van het Project of de Diensten geheel of gedeeltelijk te (laten) aanpassen, verwerken of commercialiseren.
 5. Het is BrainBugs toegestaan om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van Standaard Software en/of Maatwerk Software, teneinde haar rechten of een overeengekomen gebruiksbeperking te kunnen vrijwaren. Het is de Partner nooit toegestaan een dergelijke technische voorziening te verwijderen of te omzeilen. 
 6. BrainBugs heeft het recht om haar naam te vermelden op een geschikte plaats in het eindresultaat van het Project of de Dienst (desgevallend met een hyperlink naar het emailadres of de homepage van BrainBugs), zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit, vormgeving of uitstraling ervan. 
 7. BrainBugs mag de handelsnaam of de merknaam (inclusief beeldmerk) van de Partner opnemen in haar eigen referenties van uitgevoerde opdrachten. Deze referenties kunnen een commercieel doel hebben en mogen aan derden doorgegeven worden voor marketingdoeleinden. De informatie die hierbij doorgegeven wordt beperkt zich enkel tot de handelsnaam, de merknaam en (in voorkomend geval) het beeldmerk van de Partner, of de naam indien geen handelsnaam bestaat, en een beschrijving van de uitgevoerde opdracht. In dergelijk geval worden nooit persoonsgegevens of andere persoonlijke informatie doorgegeven. 
 8. Specifieke informatie, content, concepten, teksten en afbeeldingen van de Partner die de Partner aan BrainBugs overmaakt met het oog op de ontwikkeling van de Dienst of het Project blijven de exclusieve eigendom van de Partner. De Partner verleent BrainBugs echter wel alle nodige rechten voor de verwerking en het gebruik (in de ruimste betekenis) van deze informatie zowel in haar Diensten die aan de Partner geleverd worden als in de diensten die BrainBugs eventueel aan derde partijen levert. Het niet-respecteren van enige (intellectuele) eigendomsrechten van derden verbonden aan de voornoemde specifieke informatie, content, concepten, teksten en afbeeldingen blijven de exclusieve verantwoordelijkheid van de Partner. De Partner verbindt zich ertoe BrainBugs integraal te vrijwaren voor enige vordering van een derde in het geval van een schending van diens (intellectuele) eigendomsrechten.  
 9. In het geval van schending door de Partner van de (intellectuele) eigendomsrechten van BrainBugs is de Partner een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd aan BrainBugs van 50.000 EUR per inbreuk, vermeerderd met 1.000 EUR per dag dat de inbreuk blijft voortduren.   

Artikel 10 – Overdracht 


De Partner kan de Overeenkomst of een deel ervan niet overdragen een andere (rechts-)persoon of entiteiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BrainBugs. In het geval van een overdracht worden alle rechten en plichten uit de Overeenkomst overgedragen aan de overnemer die samen met de Partner hoofdelijk aansprakelijk zal zijn voor alle verbintenissen uit de Overeenkomst, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen tussen partijen. 


Artikel 11 – GDPR 


 1. Persoonsgegevens van de Partner en haar medewerkers, worden door BrainBugs enkel verwerkt voor het klantenbeheer en marktonderzoek op basis van de contractuele relatie die bestaat tussen de Partner en BrainBugs, conform de wet van 30 juli 2018. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale gegevensverwerking van enkel die gegevens die ter zake dienend en noodzakelijk zijn. De Partner verleent BrainBugs bovendien uitdrukkelijk de toestemming om na afsluiting van de Overeenkomst direct marketing communicatie te versturen naar de Partner en haar medewerkers wiens persoonsgegevens aan BrainBugs overgemaakt werden. De Partner en diens medewerkers kunnen op elk moment aangeven dat zij deze commerciële communicatie niet langer wensen te ontvangen.
 2. De Partner kan elk moment vragen welke gegevens door BrainBugs worden verwerkt, ze laten verbeteren of wissen. De Partner kan zijn vraag aan BrainBugs richten per e-mail via dpo@brainbugs.be of per brief op het adres van BrainBugs. 
 3. Voor de verwerking van persoonsgegevens van derden, zoals onder meer gebruikers van de door BrainBugs ontwikkelde Project, treedt BrainBugs op als verwerker en de Partner als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wet van 30 juli 2018. De afspraken in dat kader tussen BrainBugs en de Partner maken het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst. 
 4. De privacy policy van BrainBugs is van toepassing op deze Overeenkomst en maakt er integraal deel van uit. Deze privacy policy is te raadplegen via https://brainbugs.be/privacy-cookie-policy/

Artikel 12 – Beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst


  1. De Overeenkomst is van bepaalde duur, meer bepaald voor de duur van de ontwikkeling en levering van (een) bepaald(e) Dienst(en). Zij kan enkel vroegtijdig worden beëindigd door de Partner mits betaling van een schadevergoeding voor onder meer de reeds gemaakte kosten en de winstderving van BrainBugs die forfaitair worden begroot op 25% van het bedrag van de Offerte. Evenwel behoudt BrainBugs het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade meer bedraagt.   
 • In het geval van faillissement, gerechtelijk reorganisatie of enige andere (beschermings)maatregel van de Partner tegen haar schuldeisers, wordt de Overeenkomst van rechtswege en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zonder dat enige schadevergoeding is verschuldigd. 

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

 1. De contractuele relatie tussen BrainBugs en de Partner wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 
 2. Elk geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.

BrainBugs

digital sensemakers